Novosti

Novosti

24.05.2012SАZIVАNјЕ RЕDОVNЕ SЕDNICЕ SKUPŠТINЕ АKCIОNАRА
24.05.2012OSNIVAČKI AKT, A.D. IND. SKROBA "JABUKA"
24.05.2012STATUT, A.D. IND. SKROBA "JABUKA" P A N Č E V O
03.02.2012JUS ISO 9001:2008 i HACCP
Sve svoje poslovne ciljeve "Jabuka" ostvaruje primenom sistema obezbeđenja kvaliteta prema standardima JUS ISO 9001:2008 i HACCP , koji podrazumevaju jedan proces neprekidnog poboljšanja poslovanja fabrike uz primenu i sprovođenje politike kvaliteta na svim nivoima.
Ovde mozete preuzeti sertifikate ISO 9001:2008 HACCP
21.12.2011Sertifikacija HACCP sistema
Dana 15.12.2011. izvršena je sertifikacija HACCP sistema od strane SGS-a, za preradu kukuruza, proizvodnju, skladištenje i distribuciju skroba i skrobnih sirupa u AD. Industriji skroba “JABUKA“ Pančevo.
13.10.2011Sertifikat ISO 9001:2008
U AD. Industriji skroba "Jabuka" 19. avgusta 2011. god. izvršena je provera i sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. Sertifikacija je izvršena od strane SGS; sertifikat važi do 31. avgusta 2014. god.
18.08.2011ISO 9001:2008 - POLITIKA KVALITETA
          Najviše rukovodstvo AD Industrija skroba “JABUKA“ uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njihovo ostvarenje:


                                                                         POLITIKA KVALITETA


          AD Industrija skroba “JABUKA“ utvrđuje ovu politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.
          Cilj AD Industrija skroba “JABUKA“ je da postigne i održi svetski kvalitet svojih proizvoda u domenu proizvodnje skroba i proizvoda od skroba.
          Ovaj cilj AD Industrija skroba “JABUKA“ ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001: 2008, što obuhvata:
  •   Mere za povećanje zadovoljenja korisnika,
  •   Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova,
  •   Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu proizvodnje,
  •   Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
  •   Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda,
  •   Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvod i proces proizvodnje,
  •   Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.

        Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava AD Industrija skroba “JABUKA“ u naporima za stalno poboljšavanje.


U Pančevu,                                                                                                                            Direktor
Januar 2011.g.                                                                                                                           sr
18.08.2011HACCP sistem - POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA
          AD Industrija skroba ‘‘JABUKA’’ uspostavlja i u pisanom obliku, dokumentuje Politiku bezbednosti proizvoda.

          Politikom bezbednosti proizvoda najviše rukovodstvo AD Industrija skroba ‘‘JABUKA’’ utvrđuje mesto organizacije u lancu isporuke prehrambenih proizvoda odnosno procese uključene u područje primene HACCP sistema.

           Politika bezbednosti proizvoda utvrđuje misiju i viziju organizacije u odnosu na bezbednost proizvoda kao i strategiju za njihovo ostvarenje. 


                                                         POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA


          AD Industrija skroba ‘‘JABUKA’’ svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima koji su usaglašeni sa potrebama i očekivanjima korisnika i zahtevima normativnih dokumenata koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda.
          Naša vizija jeste da AD Industrija skroba ‘‘JABUKA’’ predstavlja sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda.

          Za ostvarenje svoje vizije AD Industrija skroba ‘‘JABUKA’’ primenjuje:
  •   Principe dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse u prehrambenoj industriji.
  •   HACCP sistem usaglašen sa REQUIREMENTS FOR A HACCP sistem BASED FOOD SAFETY SYSTEM 2002.
          HACCP sistem obezbeđuje upravljanje bezbednošću proizvoda i čini ga bezbednim po korisnika.

          Zato gradimo partnerske odnose sa svojim isporučiocima i sprovodimo stručnu edukaciju na svim nivoima, sa ciljem stalnog poboljšavanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda.


U Pančevu,                                                                                                                          Direktor
Jul 2011.g.                                                                                                                                sr
< 1 2 3 4 
POLITIKA KVALITETA
AD Industrija skroba “JABUKA“ utvrđuje ovu politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA
Politika bezbednosti proizvoda utvrđuje misiju i viziju organizacije u odnosu na bezbednost proizvoda kao i strategiju za njihovo ostvarenje.