Novosti

Novosti

21.05.2014Izveštaj nezavisnog revizora
Izveštaj nezavisnog revizora možete peuzeti ovde.
21.05.2014Zapisnik sa XIV vandredne sednice skupštine akcionara
Zapisnik sa XIV vandredne sednice skupštine akcionara AD industrija skroba "Jabuka" Pančevo možete skinuti ovde.
07.03.2014Mišljenje u vezi sa ponudeom za preuzimanje
Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje, koju je uputio ponuđač DOO ALMEX Pančevo, može te preuzeti ovde.
28.01.2014Zapisnik sa XIII vandredne sednice skupštine akcionara
Zapisnik sa XIII vandredne sednice skupštine akcionara AD industrija skroba "Jabuka" Pančevo možete skinuti ovde.
15.01.2014Poziv za skupštinu
Ovde mozete skinuti obaveštenje o sazivanju vandredne Skupštine akcionara, kao i rešenje za održavanje vandredne sednice skupštine.
04.09.2013ODRŽANA XIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
 AD INDUSTRIJA SKROBA ''JABUKA''
PANČEVO, Trg Maršala Tita 65, MB 08047618

U skladu sa članom 276 stav 1. Zakona o privrednim društvima (“ Sl glasnik RS “, br. 125/04) kao i u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“ Sl glasnik RS “, br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“ Sl glasnik RS “, br. 100/2006 i 116/2006), Nadzorni odbor AD Industrija skroba ''Jabuka'' Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANA XIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

XIII vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba''Jabuka'' Pančevo, održana je dana 26. 07. 2013. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 13:00 h.
Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED:
Prethodni postupak:

Otvarena je Skupština; Utvrđeno je da posotji kvoruma (Ukupno prisutno: 387.985 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 515.335 izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabrana je gospođa Snežana Mihajlović; Imenovan je zapisničar, Imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Većinom glasova je usvojen predloženi dnevni red;
2. Većinom glasova je usvojen Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane 25.06.2012. godine.
3. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.-31.12.2012. god.
4. Većinom glasova je doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2012. godini u vidu pokrivanja gubitka u poslovanju iz prethodnih godina.
5. Većinom glasova je doneta Odluka o usvajanju korigovanog Izveštaja revizora „Pan Audit“ doo Pančevo o poslovanju Društva za 2012. godinu.
6. Većinom glasova je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu i izabrana je Revizorska kuća „KPMG“ doo Beograd.
7. Pod tačkom razno bila je rasprava u vezi akcija i revolving kreditima kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd
Većinom glasova doneta je odluka o zaduživanju kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 182/13 sa rokom dospeća do 30.06.2014. godine.
Većinom glasova doneta je odluka o zaduživanje kod Societe Generale Banka Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu br. OD 498513 sa rokom dospeća do 30.06.2014. godine.

Sednica Vanredne Skupštine zaključena je u 14:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Skupštine
Snežana Mihajlović
M.P.

05.07.2013Izveštaj o bitnom događaju
Poštovani, ovde možete preuzeti dokumente vezane za održanu vandrednu sednicu skupštine akcionara:
-Poziv za skupštinu
-Bilans stanja
-Bilans uspeha
-Izveštaj o promenama na kapitalu
-Izveštaj o tokovima gotovine
-Izveštaj nezavisnog revizora
-Statistički aneks
16.08.2012Novi proizvod MALTODEKSTRIN
Poštovani ovde možete preuzeti specifikaciju za novi proizvod MALTODEKSTRIN.
24.05.2012IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2011.
< 1 2 3 4 >
POLITIKA KVALITETA
AD Industrija skroba “JABUKA“ utvrđuje ovu politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA
Politika bezbednosti proizvoda utvrđuje misiju i viziju organizacije u odnosu na bezbednost proizvoda kao i strategiju za njihovo ostvarenje.